OFERTA

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • organizacja procesu obiegu dokumentów,
 • opracowanie i modyfikacja przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wymaganych przez prawo deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • sporządzanie raportów specjalnych, stosownie do indywidualnych wymagań klientów, doradztwo Poznań
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku docho-dowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług,
 • obsługę kontroli zewnętrznych,
 • inne usługi w zakresie rachunkowości.

  OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • prowadzenie akt osobowych,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
 • bieżąca obsługa pracowników - wydawanie zaświadczeń między innymi o okresach zatrudnienia, zaświadczeń o wynagrodzeniu, świadectw pracy,
 • naliczanie składek na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji,
 • sporządzanie deklaracji GUS,
 • sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania kadrami np. analiza czasu pracy,
 • naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie tzw. pasków wypłat dla pracowników,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń na konta pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS,
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie umów zleceń,
 • rozliczanie kosztów używania samochodów służbowych do celów prywatnych i ry-czałtów z tytułu wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • naliczenie przysługujących diet w delegacjach krajowych i zagranicznych,
 • obsługę kontroli zewnętrznych,
 • inne usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej.

  DORADZTWO GOSPODARCZE

 • przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw,
 • przeprowadzanie analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • przeprowadzanie analiz źródeł pozyskiwania kapitału,
 • opracowywanie business planów,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • analiza możliwości wykorzystania funduszy publicznych do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • opracowywanie wniosków o dotacje,
 • nadzór nad właściwym udokumentowaniem przebiegu realizacji inwestycji pod kątem zgodności z wymaganiami instytucji udzielającej wsparcia, zakończony wnioskiem o wypłatę środków pomocowych,
 • pomoc przy zakładaniu firmy - doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej, sposobu opodatkowania, opracowanie umowy spółki, rejestracja w urzędzie lub sądzie gospodarczym, rejestracja w ZUS oraz dla celów statystycznych.


  Usługi świadczymy w naszym biurze lub w siedzibie klienta, w zależności od Państwa wymagań i preferencji.
 • Biuro Rachunkowe Fechner i Wspólnicy Poznań | tel. 061 8878 084 | biuro@fechner.pl
  Copyright © 2006 Fechner i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Poznań„ | mapa strony | webdesign